MISAO Project

Japanese version       Home Page       Updated on March 23, 2019

    Images and Contributors List    

Here introduces the image contributors to the MISAO Project. The number of images, and the number of new variable stars discovered from the images are also counted.
Image Contributor Offered Images Successfully Examined Images Not Yet Examined Images New Variable Stars
Akimasa Nakamura 425 413 0 0
Akira Takao 3849 3770 0 2
Arne A. Henden 1 1 0 0
Fred Velthuis 1 1 0 0
Hidehiko Akazawa 1314 1310 0 0
Hideo Fukushima 9 9 0 0
Jean Francois Coliac 11 11 0 0
Kazuhiro Nakajima 0 0 0 2
Ken'ichi Torii 12015 5399 6595 1
Ken-ichi Kadota 14123 13589 0 1135
Kenji Kawakami 3213 3171 0 0
Kenzo Kinugasa 18 18 0 0
Kyoto University Team 133752 82397 0 0
Martin Nicholson 40 40 0 2
Masaru Mukai 17 17 0 1
Masayuki Suzuki 1577 806 468 0
Nobuo Ohkura 97187 96305 0 428
Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 271220 270595 0 82
Seiichiro Kiyota 10 10 0 0
Tomoyuki Itou 3692 3396 0 0
Toshikazu Muramatsu 103 99 0 0
Tsutomu Fujiwara 17830 17785 0 0
Yasukazu Ikari 12157 7015 4069 0
Yasuo Sano 1243 1243 0 0
Yusuke Ezaki 1175 183 991 0

o History of Image Offer o

Here is the history of image offers to the MISAO Project and the examination situation.

Offered Date Image Contributor Offered Images Successfully Examined Images Situation
2018 Nov. 11 Tsutomu Fujiwara 35 35 Done
2018 Nov. 10 Tsutomu Fujiwara 57 57 Done
2018 Nov. 3 Tsutomu Fujiwara 90 90 Done
2018 Oct. 28 Tsutomu Fujiwara 90 90 Done
2018 Oct. 25 Tsutomu Fujiwara 58 58 Done
2018 Oct. 20 Tsutomu Fujiwara 92 92 Done
2018 Oct. 13 Tsutomu Fujiwara 89 88 Done
2018 Oct. 8 Tsutomu Fujiwara 89 89 Done
2018 Oct. 1 Tsutomu Fujiwara 89 89 Done
2018 Apr. 8 Tsutomu Fujiwara 8 8 Done
2018 Mar. 25 Tsutomu Fujiwara 10 10 Done
2018 Mar. 17 Tsutomu Fujiwara 13 13 Done
2018 Mar. 10 Tsutomu Fujiwara 15 15 Done
2018 Mar. 4 Tsutomu Fujiwara 15 15 Done
2018 Feb. 11 Tsutomu Fujiwara 11 11 Done
2018 Feb. 4 Tsutomu Fujiwara 15 15 Done
2018 Jan. 21 Tsutomu Fujiwara 13 13 Done
2018 Jan. 14 Tsutomu Fujiwara 23 23 Done
2018 Jan. 3 Tsutomu Fujiwara 30 30 Done
2018 Jan. 1 Tsutomu Fujiwara 28 28 Done
2017 Dec. 23 Tsutomu Fujiwara 72 72 Done
2017 Dec. 17 Tsutomu Fujiwara 64 64 Done
2017 Dec. 16 Tsutomu Fujiwara 35 35 Done
2017 Nov. 25 Tsutomu Fujiwara 65 64 Done
2017 Nov. 23 Tsutomu Fujiwara 32 32 Done
2017 Nov. 19 Tsutomu Fujiwara 29 29 Done
2017 Nov. 18 Tsutomu Fujiwara 31 31 Done
2017 Nov. 12 Tsutomu Fujiwara 94 94 Done
2017 Nov. 5 Tsutomu Fujiwara 88 88 Done
2017 Oct. 29 Tsutomu Fujiwara 93 93 Done
2017 Oct. 10 Tsutomu Fujiwara 16 15 Done
2017 Oct. 7 Tsutomu Fujiwara 85 84 Done
2017 Oct. 4 Tsutomu Fujiwara 94 94 Done
2017 Sept. 24 Tsutomu Fujiwara 90 90 Done
2017 Sept. 8 Tsutomu Fujiwara 94 94 Done
2017 Sept. 3 Tsutomu Fujiwara 85 85 Done
2017 Aug. 27 Tsutomu Fujiwara 71 71 Done
2017 Aug. 26 Tsutomu Fujiwara 19 19 Done
2017 Aug. 20 Tsutomu Fujiwara 82 82 Done
2017 Aug. 18 Tsutomu Fujiwara 5 5 Done
2017 Aug. 12 Tsutomu Fujiwara 87 87 Done
2017 Aug. 1 Tsutomu Fujiwara 84 84 Done
2017 July 13 Tsutomu Fujiwara 52 52 Done
2017 July 11 Tsutomu Fujiwara 16 16 Done
2017 July 2 Tsutomu Fujiwara 3 3 Done
2017 June 18 Tsutomu Fujiwara 87 87 Done
2017 June 17 Tsutomu Fujiwara 23 23 Done
2017 June 9 Tsutomu Fujiwara 82 82 Done
2017 June 2 Tsutomu Fujiwara 83 83 Done
2017 May 29 Tsutomu Fujiwara 46 46 Done
2017 Apr. 22 Tsutomu Fujiwara 10 10 Done
2017 Apr. 16 Tsutomu Fujiwara 12 12 Done
2017 Apr. 2 Tsutomu Fujiwara 12 12 Done
2017 Mar. 18 Tsutomu Fujiwara 21 20 Done
2017 Mar. 11 Tsutomu Fujiwara 15 15 Done
2017 Mar. 5 Tsutomu Fujiwara 14 14 Done
2017 Feb. 26 Tsutomu Fujiwara 17 17 Done
2017 Feb. 19 Tsutomu Fujiwara 19 19 Done
2017 Feb. 12 Tsutomu Fujiwara 5 5 Done
2017 Feb. 11 Tsutomu Fujiwara 28 28 Done
2017 Feb. 4 Tsutomu Fujiwara 33 33 Done
2017 Jan. 26 Tsutomu Fujiwara 31 31 Done
2017 Jan. 22 Tsutomu Fujiwara 27 27 Done
2017 Jan. 14 Tsutomu Fujiwara 10 10 Done
2017 Jan. 1 Tsutomu Fujiwara 30 30 Done
2016 Dec. 25 Tsutomu Fujiwara 18 18 Done
2016 Dec. 24 Tsutomu Fujiwara 70 70 Done
2016 Dec. 23 Tsutomu Fujiwara 1 1 Done
2016 Dec. 18 Tsutomu Fujiwara 82 82 Done
2016 Dec. 11 Tsutomu Fujiwara 126 126 Done
2016 Dec. 2 Tsutomu Fujiwara 22 22 Done
2016 Dec. 1 Tsutomu Fujiwara 2 2 Done
2016 Nov. 25 Tsutomu Fujiwara 32 32 Done
2016 Nov. 20 Tsutomu Fujiwara 30 30 Done
2016 Nov. 6 Tsutomu Fujiwara 56 55 Done
2016 Nov. 3 Tsutomu Fujiwara 94 94 Done
2016 Oct. 30 Tsutomu Fujiwara 52 52 Done
2016 Oct. 23 Tsutomu Fujiwara 126 126 Done
2016 Oct. 9 Tsutomu Fujiwara 124 123 Done
2016 Oct. 6 Tsutomu Fujiwara 13 13 Done
2016 Oct. 5 Tsutomu Fujiwara 36 36 Done
2016 Oct. 2 Tsutomu Fujiwara 56 56 Done
2016 Sept. 24 Tsutomu Fujiwara 17 17 Done
2016 Sept. 23 Tsutomu Fujiwara 88 88 Done
2016 Sept. 9 Tsutomu Fujiwara 40 40 Done
2016 Sept. 8 Tsutomu Fujiwara 88 88 Done
2016 Aug. 31 Tsutomu Fujiwara 64 64 Done
2016 Aug. 23 Tsutomu Fujiwara 21 19 Done
2016 Aug. 20 Tsutomu Fujiwara 55 55 Done
2016 Aug. 12 Tsutomu Fujiwara 6 6 Done
2016 Aug. 11 Tsutomu Fujiwara 90 90 Done
2016 Aug. 7 Tsutomu Fujiwara 77 77 Done
2016 Aug. 4 Tsutomu Fujiwara 57 57 Done
2016 July 30 Tsutomu Fujiwara 44 44 Done
2016 July 29 Tsutomu Fujiwara 64 63 Done
2016 July 13 Tsutomu Fujiwara 8 8 Done
2016 July 9 Tsutomu Fujiwara 54 54 Done
2016 July 6 Tsutomu Fujiwara 51 51 Done
2016 July 5 Tsutomu Fujiwara 62 61 Done
2016 July 4 Tsutomu Fujiwara 12 12 Done
2016 June 25 Tsutomu Fujiwara 4 4 Done
2016 June 23 Tsutomu Fujiwara 15 15 Done
2016 June 17 Tsutomu Fujiwara 73 72 Done
2016 June 13 Tsutomu Fujiwara 48 47 Done
2016 June 10 Tsutomu Fujiwara 22 21 Done
2016 June 5 Tsutomu Fujiwara 52 52 Done
2016 June 1 Tsutomu Fujiwara 45 45 Done
2016 Apr. 24 Tsutomu Fujiwara 14 14 Done
2016 Apr. 17 Tsutomu Fujiwara 14 14 Done
2016 Apr. 15 Tsutomu Fujiwara 15 15 Done
2016 Apr. 9 Tsutomu Fujiwara 13 13 Done
2016 Apr. 5 Tsutomu Fujiwara 12 12 Done
2016 Mar. 26 Tsutomu Fujiwara 13 13 Done
2016 Mar. 20 Tsutomu Fujiwara 17 17 Done
2016 Mar. 12 Tsutomu Fujiwara 16 16 Done
2016 Mar. 3 Tsutomu Fujiwara 19 19 Done
2016 Feb. 28 Tsutomu Fujiwara 20 20 Done
2016 Feb. 27 Tsutomu Fujiwara 4 4 Done
2016 Feb. 21 Tsutomu Fujiwara 25 25 Done
2016 Feb. 7 Tsutomu Fujiwara 27 27 Done
2016 Jan. 31 Tsutomu Fujiwara 13 12 Done
2016 Jan. 16 Tsutomu Fujiwara 42 42 Done
2016 Jan. 9 Tsutomu Fujiwara 56 56 Done
2016 Jan. 3 Tsutomu Fujiwara 79 79 Done
2015 Dec. 30 Tsutomu Fujiwara 86 86 Done
2015 Dec. 27 Tsutomu Fujiwara 82 82 Done
2015 Dec. 19 Tsutomu Fujiwara 63 63 Done
2015 Dec. 14 Tsutomu Fujiwara 79 79 Done
2015 Dec. 7 Tsutomu Fujiwara 89 89 Done
2015 Nov. 28 Tsutomu Fujiwara 117 117 Done
2015 Nov. 24 Tsutomu Fujiwara 93 93 Done
2015 Nov. 20 Tsutomu Fujiwara 89 88 Done
2015 Nov. 15 Tsutomu Fujiwara 124 124 Done
2015 Nov. 12 Tsutomu Fujiwara 110 110 Done
2015 Nov. 4 Tsutomu Fujiwara 110 110 Done
2015 Oct. 31 Tsutomu Fujiwara 115 115 Done
2015 Oct. 25 Tsutomu Fujiwara 112 112 Done
2015 Oct. 21 Tsutomu Fujiwara 113 113 Done
2015 Oct. 17 Tsutomu Fujiwara 115 114 Done
2015 Oct. 13 Tsutomu Fujiwara 117 117 Done
2015 Oct. 8 Tsutomu Fujiwara 17 17 Done
2015 Oct. 7 Tsutomu Fujiwara 114 114 Done
2015 Oct. 2 Tsutomu Fujiwara 116 116 Done
2015 Sept. 29 Tsutomu Fujiwara 113 113 Done
2015 Sept. 26 Tsutomu Fujiwara 8 8 Done
2015 Sept. 21 Tsutomu Fujiwara 108 108 Done
2015 Sept. 19 Tsutomu Fujiwara 4 4 Done
2015 Sept. 13 Tsutomu Fujiwara 112 112 Done
2015 Sept. 10 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 590 589 Done
2015 Sept. 4 Tsutomu Fujiwara 108 108 Done
2015 Aug. 29 Tsutomu Fujiwara 5 4 Done
2015 Aug. 27 Tsutomu Fujiwara 108 108 Done
2015 Aug. 23 Tsutomu Fujiwara 47 47 Done
2015 Aug. 22 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 306 306 Done
2015 Aug. 15 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 429 427 Done
2015 Aug. 15 Tsutomu Fujiwara 109 108 Done
2015 Aug. 13 Tsutomu Fujiwara 41 41 Done
2015 Aug. 10 Tsutomu Fujiwara 84 84 Done
2015 Aug. 6 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 386 384 Done
2015 Aug. 5 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 323 321 Done
2015 Aug. 5 Tsutomu Fujiwara 101 96 Done
2015 Aug. 4 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 626 624 Done
2015 Aug. 1 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 472 468 Done
2015 July 30 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 223 218 Done
2015 July 30 Tsutomu Fujiwara 105 105 Done
2015 July 25 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 467 465 Done
2015 July 24 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 370 370 Done
2015 July 24 Tsutomu Fujiwara 81 81 Done
2015 July 19 Tsutomu Fujiwara 89 89 Done
2015 July 18 Tsutomu Fujiwara 39 39 Done
2015 July 14 Tsutomu Fujiwara 71 71 Done
2015 July 13 Tsutomu Fujiwara 26 26 Done
2015 July 10 Tsutomu Fujiwara 67 67 Done
2015 June 28 Tsutomu Fujiwara 119 118 Done
2015 June 23 Tsutomu Fujiwara 74 74 Done
2015 June 16 Tsutomu Fujiwara 1 1 Done
2015 June 12 Tsutomu Fujiwara 109 109 Done
2015 June 6 Tsutomu Fujiwara 101 100 Done
2015 June 3 Tsutomu Fujiwara 28 28 Done
2015 June 1 Tsutomu Fujiwara 34 34 Done
2015 Apr. 25 Tsutomu Fujiwara 2 2 Done
2015 Apr. 17 Tsutomu Fujiwara 10 10 Done
2015 Apr. 11 Tsutomu Fujiwara 10 10 Done
2015 Mar. 29 Tsutomu Fujiwara 12 12 Done
2015 Mar. 21 Tsutomu Fujiwara 17 17 Done
2015 Mar. 14 Tsutomu Fujiwara 12 12 Done
2015 Mar. 8 Tsutomu Fujiwara 21 21 Done
2015 Mar. 4 Tsutomu Fujiwara 20 20 Done
2015 Feb. 20 Tsutomu Fujiwara 28 28 Done
2015 Feb. 14 Tsutomu Fujiwara 27 27 Done
2015 Feb. 8 Tsutomu Fujiwara 25 25 Done
2015 Feb. 1 Tsutomu Fujiwara 31 30 Done
2015 Jan. 24 Tsutomu Fujiwara 40 40 Done
2015 Jan. 10 Tsutomu Fujiwara 59 59 Done
2015 Jan. 3 Tsutomu Fujiwara 73 73 Done
2014 Dec. 30 Tsutomu Fujiwara 39 35 Done
2014 Dec. 29 Tsutomu Fujiwara 49 49 Done
2014 Dec. 23 Tsutomu Fujiwara 71 71 Done
2014 Dec. 14 Tsutomu Fujiwara 59 58 Done
2014 Dec. 13 Tsutomu Fujiwara 39 39 Done
2014 Dec. 7 Tsutomu Fujiwara 15 15 Done
2014 Dec. 6 Tsutomu Fujiwara 16 16 Done
2014 Dec. 5 Tsutomu Fujiwara 54 54 Done
2014 Nov. 27 Tsutomu Fujiwara 69 69 Done
2014 Nov. 23 Tsutomu Fujiwara 94 94 Done
2014 Nov. 20 Tsutomu Fujiwara 90 90 Done
2014 Nov. 16 Tsutomu Fujiwara 26 26 Done
2014 Nov. 15 Tsutomu Fujiwara 72 72 Done
2014 Nov. 13 Tsutomu Fujiwara 22 22 Done
2014 Nov. 10 Tsutomu Fujiwara 65 65 Done
2014 Nov. 3 Tsutomu Fujiwara 96 96 Done
2014 Oct. 28 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 604 601 Done
2014 Oct. 28 Tsutomu Fujiwara 83 82 Done
2014 Oct. 25 Tsutomu Fujiwara 17 17 Done
2014 Oct. 23 Tsutomu Fujiwara 79 79 Done
2014 Oct. 18 Tsutomu Fujiwara 22 22 Done
2014 Oct. 17 Tsutomu Fujiwara 24 24 Done
2014 Oct. 16 Tsutomu Fujiwara 26 26 Done
2014 Oct. 15 Tsutomu Fujiwara 37 37 Done
2014 Oct. 6 Tsutomu Fujiwara 87 87 Done
2014 Sept. 29 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 624 620 Done
2014 Sept. 29 Tsutomu Fujiwara 91 91 Done
2014 Sept. 26 Tsutomu Fujiwara 65 65 Done
2014 Sept. 25 Tsutomu Fujiwara 28 28 Done
2014 Sept. 22 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 557 551 Done
2014 Sept. 20 Tsutomu Fujiwara 95 94 Done
2014 Sept. 13 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 355 352 Done
2014 Sept. 13 Tsutomu Fujiwara 93 92 Done
2014 Sept. 11 Tsutomu Fujiwara 52 52 Done
2014 Sept. 7 Tsutomu Fujiwara 86 86 Done
2014 Aug. 26 Tsutomu Fujiwara 84 84 Done
2014 Aug. 21 Tsutomu Fujiwara 72 72 Done
2014 Aug. 17 Tsutomu Fujiwara 83 83 Done
2014 Aug. 12 Tsutomu Fujiwara 21 20 Done
2014 Aug. 7 Tsutomu Fujiwara 39 39 Done
2014 Aug. 6 Tsutomu Fujiwara 49 48 Done
2014 July 25 Tsutomu Fujiwara 88 88 Done
2014 July 21 Tsutomu Fujiwara 49 49 Done
2014 July 19 Tsutomu Fujiwara 24 24 Done
2014 July 14 Tsutomu Fujiwara 58 58 Done
2014 May 27 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 574 568 Done
2014 May 22 Masayuki Suzuki 2 2 Done
2014 May 22 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 595 589 Done
2014 May 18 Yasukazu Ikari 1 1 Done
2014 May 18 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 24 20 Done
2014 May 6 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 577 575 Done
2014 May 3 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 421 420 Done
2014 Apr. 25 Tsutomu Fujiwara 14 14 Done
2014 Apr. 23 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 609 608 Done
2014 Apr. 23 Tsutomu Fujiwara 8 8 Done
2014 Apr. 22 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 466 464 Done
2014 Apr. 18 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 518 515 Done
2014 Apr. 14 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 608 606 Done
2014 Apr. 7 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 523 519 Done
2014 Apr. 6 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 533 532 Done
2014 Apr. 6 Tsutomu Fujiwara 13 13 Done
2014 Apr. 4 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 376 375 Done
2014 Apr. 1 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 131 131 Done
2014 Apr. 1 Tsutomu Fujiwara 13 13 Done
2014 Mar. 31 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 366 366 Done
2014 Mar. 27 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 551 550 Done
2014 Mar. 27 Tsutomu Fujiwara 16 16 Done
2014 Mar. 23 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 436 433 Done
2014 Mar. 23 Tsutomu Fujiwara 17 17 Done
2014 Mar. 16 Tsutomu Fujiwara 22 22 Done
2014 Mar. 10 Tsutomu Fujiwara 20 20 Done
2014 Mar. 3 Tsutomu Fujiwara 15 15 Done
2014 Feb. 22 Tsutomu Fujiwara 24 24 Done
2014 Feb. 15 Tsutomu Fujiwara 26 26 Done
2014 Feb. 8 Tsutomu Fujiwara 24 24 Done
2014 Feb. 2 Tsutomu Fujiwara 25 25 Done
2014 Jan. 31 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 509 508 Done
2014 Jan. 31 Tsutomu Fujiwara 19 19 Done
2014 Jan. 27 Tsutomu Fujiwara 21 21 Done
2014 Jan. 26 Tsutomu Fujiwara 20 19 Done
2014 Jan. 23 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 334 334 Done
2014 Jan. 21 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 173 172 Done
2014 Jan. 19 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 287 287 Done
2014 Jan. 19 Tsutomu Fujiwara 21 21 Done
2014 Jan. 18 Tsutomu Fujiwara 18 18 Done
2014 Jan. 15 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 500 500 Done
2014 Jan. 14 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 200 200 Done
2014 Jan. 13 Tsutomu Fujiwara 39 39 Done
2014 Jan. 10 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 193 193 Done
2014 Jan. 5 Tsutomu Fujiwara 52 52 Done
2014 Jan. 1 Tsutomu Fujiwara 53 53 Done
2013 Dec. 29 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 205 205 Done
2013 Dec. 28 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 182 181 Done
2013 Dec. 28 Tsutomu Fujiwara 70 70 Done
2013 Dec. 22 Tsutomu Fujiwara 10 10 Done
2013 Dec. 15 Tsutomu Fujiwara 15 15 Done
2013 Dec. 13 Tsutomu Fujiwara 36 36 Done
2013 Dec. 10 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 56 55 Done
2013 Dec. 8 Tsutomu Fujiwara 42 42 Done
2013 Dec. 1 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 540 539 Done
2013 Dec. 1 Tsutomu Fujiwara 89 89 Done
2013 Nov. 29 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 390 387 Done
2013 Nov. 28 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 355 354 Done
2013 Nov. 25 Tsutomu Fujiwara 12 12 Done
2013 Nov. 23 Tsutomu Fujiwara 79 79 Done
2013 Nov. 11 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 700 697 Done
2013 Nov. 11 Tsutomu Fujiwara 64 64 Done
2013 Nov. 9 Tsutomu Fujiwara 26 26 Done
2013 Nov. 8 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 559 558 Done
2013 Nov. 4 Tsutomu Fujiwara 94 94 Done
2013 Oct. 26 Tsutomu Fujiwara 96 95 Done
2013 Oct. 21 Tsutomu Fujiwara 89 89 Done
2013 Oct. 12 Tsutomu Fujiwara 47 47 Done
2013 Oct. 11 Tsutomu Fujiwara 45 45 Done
2013 Oct. 6 Tsutomu Fujiwara 103 102 Done
2013 Oct. 3 Tsutomu Fujiwara 7 7 Done
2013 Oct. 1 Tsutomu Fujiwara 59 59 Done
2013 Sept. 28 Tsutomu Fujiwara 19 19 Done
2013 Sept. 26 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 706 703 Done
2013 Sept. 23 Tsutomu Fujiwara 84 84 Done
2013 Sept. 19 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1105 1102 Done
2013 Sept. 18 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 30 30 Done
2013 Sept. 18 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1446 1445 Done
2013 Sept. 16 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 506 503 Done
2013 Sept. 11 Tsutomu Fujiwara 31 31 Done
2013 Sept. 10 Tsutomu Fujiwara 42 41 Done
2013 Sept. 5 Tsutomu Fujiwara 54 54 Done
2013 Sept. 4 Tsutomu Fujiwara 30 30 Done
2013 Aug. 27 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 686 683 Done
2013 Aug. 27 Tsutomu Fujiwara 11 11 Done
2013 Aug. 25 Tsutomu Fujiwara 79 79 Done
2013 Aug. 19 Tsutomu Fujiwara 68 68 Done
2013 Aug. 18 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 637 637 Done
2013 Aug. 16 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 784 783 Done
2013 Aug. 12 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1169 1163 Done
2013 Aug. 8 Tsutomu Fujiwara 22 21 Done
2013 Aug. 7 Tsutomu Fujiwara 17 17 Done
2013 Aug. 6 Tsutomu Fujiwara 60 60 Done
2013 July 31 Tsutomu Fujiwara 64 64 Done
2013 July 18 Tsutomu Fujiwara 35 35 Done
2013 July 17 Tsutomu Fujiwara 1 1 Done
2013 July 16 Tsutomu Fujiwara 27 27 Done
2013 July 11 Tsutomu Fujiwara 15 15 Done
2013 July 10 Tsutomu Fujiwara 25 25 Done
2013 July 8 Tsutomu Fujiwara 38 38 Done
2013 July 7 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 847 841 Done
2013 July 7 Tsutomu Fujiwara 24 24 Done
2013 May 31 Tsutomu Fujiwara 41 41 Done
2013 May 24 Tsutomu Fujiwara 22 22 Done
2013 Apr. 19 Tsutomu Fujiwara 6 6 Done
2013 Apr. 11 Tsutomu Fujiwara 8 8 Done
2013 Apr. 8 Tsutomu Fujiwara 6 6 Done
2013 Apr. 3 Tsutomu Fujiwara 9 9 Done
2013 Mar. 14 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1631 1631 Done
2013 Mar. 11 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1524 1523 Done
2013 Mar. 6 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 696 694 Done
2013 Feb. 20 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 698 696 Done
2013 Feb. 11 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 630 630 Done
2013 Feb. 10 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 398 398 Done
2013 Feb. 2 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 714 714 Done
2013 Jan. 30 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 798 798 Done
2013 Jan. 18 Tsutomu Fujiwara 23 23 Done
2013 Jan. 12 Tsutomu Fujiwara 43 43 Done
2013 Jan. 11 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 537 537 Done
2013 Jan. 7 Tsutomu Fujiwara 16 16 Done
2013 Jan. 7 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 602 602 Done
2013 Jan. 5 Tsutomu Fujiwara 24 24 Done
2013 Jan. 3 Tsutomu Fujiwara 7 7 Done
2013 Jan. 2 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1111 1106 Done
2012 Dec. 31 Nobuo Ohkura 90 83 Done
2012 Dec. 31 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1806 1799 Done
2012 Dec. 31 Tsutomu Fujiwara 42 42 Done
2012 Dec. 27 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 621 617 Done
2012 Dec. 20 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 604 604 Done
2012 Dec. 18 Nobuo Ohkura 65 63 Done
2012 Dec. 13 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 567 566 Done
2012 Dec. 12 Nobuo Ohkura 200 198 Done
2012 Dec. 11 Nobuo Ohkura 90 89 Done
2012 Dec. 10 Nobuo Ohkura 140 137 Done
2012 Dec. 10 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1331 1328 Done
2012 Dec. 9 Nobuo Ohkura 110 104 Done
2012 Dec. 8 Nobuo Ohkura 103 102 Done
2012 Dec. 6 Nobuo Ohkura 159 155 Done
2012 Dec. 6 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1480 1475 Done
2012 Dec. 4 Nobuo Ohkura 140 140 Done
2012 Dec. 4 Tsutomu Fujiwara 43 43 Done
2012 Dec. 1 Nobuo Ohkura 150 145 Done
2012 Nov. 30 Tsutomu Fujiwara 39 39 Done
2012 Nov. 26 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 658 657 Done
2012 Nov. 26 Tsutomu Fujiwara 15 15 Done
2012 Nov. 24 Tsutomu Fujiwara 23 23 Done
2012 Nov. 20 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 273 273 Done
2012 Nov. 18 Nobuo Ohkura 113 109 Done
2012 Nov. 18 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1269 1269 Done
2012 Nov. 18 Tsutomu Fujiwara 69 69 Done
2012 Nov. 15 Nobuo Ohkura 258 257 Done
2012 Nov. 14 Nobuo Ohkura 235 231 Done
2012 Nov. 14 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 704 704 Done
2012 Nov. 12 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 814 813 Done
2012 Nov. 12 Tsutomu Fujiwara 34 33 Done
2012 Nov. 9 Nobuo Ohkura 122 118 Done
2012 Nov. 8 Tsutomu Fujiwara 8 8 Done
2012 Nov. 7 Nobuo Ohkura 68 65 Done
2012 Nov. 6 Nobuo Ohkura 200 190 Done
2012 Nov. 6 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1751 1743 Done
2012 Nov. 6 Tsutomu Fujiwara 23 23 Done
2012 Nov. 3 Nobuo Ohkura 182 180 Done
2012 Nov. 3 Tsutomu Fujiwara 65 65 Done
2012 Nov. 1 Nobuo Ohkura 157 153 Done
2012 Nov. 1 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 481 478 Done
2012 Nov. 1 Tsutomu Fujiwara 20 20 Done
2012 Oct. 29 Nobuo Ohkura 76 74 Done
2012 Oct. 28 Nobuo Ohkura 200 196 Done
2012 Oct. 28 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1681 1674 Done
2012 Oct. 26 Nobuo Ohkura 355 353 Done
2012 Oct. 26 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1491 1485 Done
2012 Oct. 26 Tsutomu Fujiwara 39 39 Done
2012 Oct. 25 Nobuo Ohkura 260 258 Done
2012 Oct. 25 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1647 1645 Done
2012 Oct. 25 Tsutomu Fujiwara 21 21 Done
2012 Oct. 24 Nobuo Ohkura 140 140 Done
2012 Oct. 24 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 682 680 Done
2012 Oct. 24 Tsutomu Fujiwara 19 19 Done
2012 Oct. 23 Nobuo Ohkura 340 338 Done
2012 Oct. 23 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1519 1514 Done
2012 Oct. 21 Nobuo Ohkura 358 356 Done
2012 Oct. 21 Tsutomu Fujiwara 22 22 Done
2012 Oct. 20 Nobuo Ohkura 279 277 Done
2012 Oct. 20 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1522 1517 Done
2012 Oct. 20 Tsutomu Fujiwara 60 60 Done
2012 Oct. 19 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1580 1577 Done
2012 Oct. 19 Tsutomu Fujiwara 37 37 Done
2012 Oct. 18 Nobuo Ohkura 372 370 Done
2012 Oct. 18 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1302 1301 Done
2012 Oct. 18 Tsutomu Fujiwara 20 20 Done
2012 Oct. 15 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 803 803 Done
2012 Oct. 15 Tsutomu Fujiwara 50 50 Done
2012 Oct. 14 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 449 448 Done
2012 Oct. 12 Nobuo Ohkura 422 422 Done
2012 Oct. 8 Tsutomu Fujiwara 21 21 Done
2012 Oct. 7 Nobuo Ohkura 130 129 Done
2012 Oct. 7 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 702 700 Done
2012 Oct. 7 Tsutomu Fujiwara 44 44 Done
2012 Oct. 4 Tsutomu Fujiwara 10 10 Done
2012 Oct. 3 Nobuo Ohkura 3 3 Done
2012 Oct. 3 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1283 1277 Done
2012 Oct. 3 Tsutomu Fujiwara 28 28 Done
2012 Sept. 28 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 491 491 Done
2012 Sept. 26 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1372 1369 Done
2012 Sept. 26 Tsutomu Fujiwara 33 33 Done
2012 Sept. 25 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1895 1886 Done
2012 Sept. 25 Tsutomu Fujiwara 34 34 Done
2012 Sept. 24 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1236 1233 Done
2012 Sept. 23 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1224 1218 Done
2012 Sept. 23 Tsutomu Fujiwara 35 35 Done
2012 Sept. 19 Nobuo Ohkura 55 55 Done
2012 Sept. 19 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 161 160 Done
2012 Sept. 19 Tsutomu Fujiwara 17 17 Done
2012 Sept. 15 Tsutomu Fujiwara 44 44 Done
2012 Sept. 13 Tsutomu Fujiwara 13 13 Done
2012 Sept. 12 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 310 309 Done
2012 Sept. 12 Tsutomu Fujiwara 42 42 Done
2012 Sept. 11 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 797 795 Done
2012 Sept. 8 Tsutomu Fujiwara 37 37 Done
2012 Sept. 6 Nobuo Ohkura 131 130 Done
2012 Sept. 6 Tsutomu Fujiwara 38 38 Done
2012 Sept. 4 Tsutomu Fujiwara 13 13 Done
2012 Sept. 1 Tsutomu Fujiwara 26 26 Done
2012 Aug. 26 Tsutomu Fujiwara 29 29 Done
2012 Aug. 25 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 261 261 Done
2012 Aug. 25 Tsutomu Fujiwara 28 28 Done
2012 Aug. 24 Tsutomu Fujiwara 27 27 Done
2012 Aug. 20 Nobuo Ohkura 290 287 Done
2012 Aug. 20 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 335 334 Done
2012 Aug. 20 Tsutomu Fujiwara 28 28 Done
2012 Aug. 19 Nobuo Ohkura 235 232 Done
2012 Aug. 19 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1462 1457 Done
2012 Aug. 19 Tsutomu Fujiwara 37 37 Done
2012 Aug. 18 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 928 924 Done
2012 Aug. 18 Tsutomu Fujiwara 30 30 Done
2012 Aug. 16 Nobuo Ohkura 270 267 Done
2012 Aug. 16 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 847 844 Done
2012 Aug. 16 Tsutomu Fujiwara 29 29 Done
2012 Aug. 11 Tsutomu Fujiwara 38 38 Done
2012 Aug. 10 Nobuo Ohkura 140 140 Done
2012 Aug. 9 Nobuo Ohkura 22 22 Done
2012 Aug. 8 Nobuo Ohkura 243 242 Done
2012 Aug. 8 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 706 704 Done
2012 Aug. 8 Tsutomu Fujiwara 33 33 Done
2012 Aug. 7 Tsutomu Fujiwara 22 22 Done
2012 Aug. 6 Tsutomu Fujiwara 33 33 Done
2012 Aug. 4 Nobuo Ohkura 222 215 Done
2012 Aug. 4 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 825 822 Done
2012 Aug. 4 Tsutomu Fujiwara 50 50 Done
2012 Aug. 3 Nobuo Ohkura 203 196 Done
2012 Aug. 3 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 651 651 Done
2012 Aug. 3 Tsutomu Fujiwara 32 32 Done
2012 Aug. 2 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 503 503 Done
2012 Aug. 2 Tsutomu Fujiwara 25 25 Done
2012 Aug. 1 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 542 540 Done
2012 July 31 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1659 1654 Done
2012 July 31 Tsutomu Fujiwara 41 41 Done
2012 July 30 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 740 739 Done
2012 July 30 Tsutomu Fujiwara 29 29 Done
2012 July 27 Nobuo Ohkura 25 25 Done
2012 July 27 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 727 726 Done
2012 July 27 Tsutomu Fujiwara 8 8 Done
2012 July 26 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 515 515 Done
2012 July 26 Tsutomu Fujiwara 22 22 Done
2012 July 25 Nobuo Ohkura 108 106 Done
2012 July 23 Nobuo Ohkura 161 158 Done
2012 July 23 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 814 812 Done
2012 July 20 Tsutomu Fujiwara 11 11 Done
2012 July 19 Tsutomu Fujiwara 14 14 Done
2012 July 18 Nobuo Ohkura 138 135 Done
2012 July 18 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1093 1090 Done
2012 July 17 Nobuo Ohkura 99 96 Done
2012 July 17 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1312 1308 Done
2012 July 17 Tsutomu Fujiwara 4 4 Done
2012 July 16 Tsutomu Fujiwara 41 41 Done
2012 July 10 Tsutomu Fujiwara 8 8 Done
2012 July 7 Tsutomu Fujiwara 21 21 Done
2012 July 7 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 238 238 Done
2012 June 28 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 670 670 Done
2012 June 13 Nobuo Ohkura 80 80 Done
2012 June 13 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 831 828 Done
2012 June 10 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 532 530 Done
2012 June 9 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 572 570 Done
2012 June 3 Nobuo Ohkura 30 30 Done
2012 June 3 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 743 737 Done
2012 May 29 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 602 600 Done
2012 May 28 Nobuo Ohkura 10 10 Done
2012 May 27 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 966 966 Done
2012 May 23 Nobuo Ohkura 95 95 Done
2012 May 22 Nobuo Ohkura 35 35 Done
2012 May 22 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 672 670 Done
2012 May 18 Nobuo Ohkura 69 68 Done
2012 May 18 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1154 1153 Done
2012 May 17 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 83 83 Done
2012 May 12 Nobuo Ohkura 44 42 Done
2012 May 12 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 823 821 Done
2012 May 11 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 266 266 Done
2012 May 10 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 571 570 Done
2012 May 6 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 344 343 Done
2012 May 4 Nobuo Ohkura 58 58 Done
2012 May 4 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 994 993 Done
2012 May 3 Nobuo Ohkura 55 55 Done
2012 Apr. 28 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 313 309 Done
2012 Apr. 28 Nobuo Ohkura 10 10 Done
2012 Apr. 28 Tsutomu Fujiwara 3 3 Done
2012 Apr. 27 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1054 1054 Done
2012 Apr. 27 Nobuo Ohkura 63 62 Done
2012 Apr. 23 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 959 954 Done
2012 Apr. 18 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 545 541 Done
2012 Apr. 17 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 392 389 Done
2012 Apr. 17 Nobuo Ohkura 54 54 Done
2012 Apr. 16 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 802 800 Done
2012 Apr. 16 Tsutomu Fujiwara 2 2 Done
2012 Apr. 15 Nobuo Ohkura 116 116 Done
2012 Apr. 15 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 658 658 Done
2012 Apr. 15 Tsutomu Fujiwara 1 1 Done
2012 Apr. 14 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1690 1689 Done
2012 Apr. 9 Tsutomu Fujiwara 3 3 Done
2012 Apr. 7 Tsutomu Fujiwara 6 6 Done
2012 Apr. 7 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1031 1030 Done
2012 Apr. 6 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 653 650 Done
2012 Apr. 6 Nobuo Ohkura 10 1 Done
2012 Apr. 3 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 853 852 Done
2012 Apr. 1 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1217 1216 Done
2012 Mar. 31 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 559 558 Done
2012 Mar. 31 Tsutomu Fujiwara 10 10 Done
2012 Mar. 28 Nobuo Ohkura 50 49 Done
2012 Mar. 28 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1020 1015 Done
2012 Mar. 27 Nobuo Ohkura 69 67 Done
2012 Mar. 27 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1680 1677 Done
2012 Mar. 27 Tsutomu Fujiwara 3 3 Done
2012 Mar. 26 Nobuo Ohkura 90 88 Done
2012 Mar. 26 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1068 1067 Done
2012 Mar. 26 Tsutomu Fujiwara 5 5 Done
2012 Mar. 25 Nobuo Ohkura 34 34 Done
2012 Mar. 25 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 245 245 Done
2012 Mar. 24 Tsutomu Fujiwara 12 12 Done
2012 Mar. 24 Nobuo Ohkura 69 66 Done
2012 Mar. 24 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 290 289 Done
2012 Mar. 21 Tsutomu Fujiwara 5 5 Done
2012 Mar. 21 Nobuo Ohkura 90 88 Done
2012 Mar. 21 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1497 1495 Done
2012 Mar. 20 Nobuo Ohkura 200 199 Done
2012 Mar. 20 Tsutomu Fujiwara 8 8 Done
2012 Mar. 19 Nobuo Ohkura 15 15 Done
2012 Mar. 19 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1276 1273 Done
2012 Mar. 19 Tsutomu Fujiwara 3 3 Done
2012 Mar. 18 Nobuo Ohkura 12 12 Done
2012 Mar. 15 Nobuo Ohkura 65 65 Done
2012 Mar. 14 Nobuo Ohkura 55 53 Done
2012 Mar. 14 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1458 1454 Done
2012 Mar. 14 Tsutomu Fujiwara 8 8 Done
2012 Mar. 13 Nobuo Ohkura 53 50 Done
2012 Mar. 13 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1141 1141 Done
2012 Mar. 12 Nobuo Ohkura 65 65 Done
2012 Mar. 12 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 648 647 Done
2012 Mar. 12 Tsutomu Fujiwara 12 12 Done
2012 Mar. 11 Nobuo Ohkura 74 73 Done
2012 Mar. 11 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 954 954 Done
2012 Mar. 10 Tsutomu Fujiwara 12 12 Done
2012 Mar. 2 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 456 456 Done
2012 Feb. 29 Tsutomu Fujiwara 1 1 Done
2012 Feb. 29 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 655 652 Done
2012 Feb. 27 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 334 334 Done
2012 Feb. 26 Nobuo Ohkura 70 70 Done
2012 Feb. 26 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1113 1113 Done
2012 Feb. 25 Nobuo Ohkura 24 24 Done
2012 Feb. 25 Tsutomu Fujiwara 3 3 Done
2012 Feb. 23 Nobuo Ohkura 197 192 Done
2012 Feb. 20 Nobuo Ohkura 15 15 Done
2012 Feb. 19 Nobuo Ohkura 55 55 Done
2012 Feb. 19 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 546 546 Done
2012 Feb. 18 Nobuo Ohkura 90 88 Done
2012 Feb. 18 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 994 991 Done
2012 Feb. 17 Nobuo Ohkura 28 28 Done
2012 Feb. 17 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 752 751 Done
2012 Feb. 17 Tsutomu Fujiwara 9 9 Done
2012 Feb. 12 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 345 344 Done
2012 Feb. 11 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 806 805 Done
2012 Feb. 11 Tsutomu Fujiwara 11 11 Done
2012 Feb. 9 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 255 254 Done
2012 Feb. 8 Nobuo Ohkura 465 448 Done
2012 Feb. 2 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1805 1799 Done
2012 Feb. 1 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1257 1256 Done
2012 Jan. 31 Tsutomu Fujiwara 15 15 Done
2012 Jan. 31 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 858 857 Done
2012 Jan. 30 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1324 1320 Done
2012 Jan. 29 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 852 851 Done
2012 Jan. 28 Tsutomu Fujiwara 12 12 Done
2012 Jan. 27 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 590 589 Done
2012 Jan. 26 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 968 966 Done
2012 Jan. 25 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1441 1439 Done
2012 Jan. 23 Tsutomu Fujiwara 12 12 Done
2012 Jan. 23 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 470 470 Done
2012 Jan. 17 Tsutomu Fujiwara 16 16 Done
2012 Jan. 17 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1297 1297 Done
2012 Jan. 14 Tsutomu Fujiwara 14 14 Done
2012 Jan. 13 Masaru Mukai 3 3 Done
2012 Jan. 13 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 676 662 Done
2012 Jan. 12 Tsutomu Fujiwara 2 2 Done
2012 Jan. 11 Tsutomu Fujiwara 4 4 Done
2012 Jan. 11 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 636 635 Done
2012 Jan. 9 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 536 533 Done
2012 Jan. 9 Tsutomu Fujiwara 20 20 Done
2012 Jan. 8 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 51 51 Done
2012 Jan. 8 Tsutomu Fujiwara 2 2 Done
2012 Jan. 6 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 50 49 Done
2012 Jan. 5 Tsutomu Fujiwara 11 11 Done
2012 Jan. 5 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1391 1391 Done
2012 Jan. 4 Tsutomu Fujiwara 16 16 Done
2012 Jan. 3 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 159 158 Done
2012 Jan. 2 Masaru Mukai 10 10 Done
2012 Jan. 2 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 604 602 Done
2011 Dec. 31 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 600 600 Done
2011 Dec. 31 Tsutomu Fujiwara 52 52 Done
2011 Dec. 27 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 471 471 Done
2011 Dec. 26 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 600 600 Done
2011 Dec. 25 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1649 1649 Done
2011 Dec. 25 Masayuki Suzuki 3 3 Done
2011 Dec. 24 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1392 1391 Done
2011 Dec. 22 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 86 86 Done
2011 Dec. 19 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1338 1336 Done
2011 Dec. 17 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1252 1250 Done
2011 Dec. 17 Tsutomu Fujiwara 39 39 Done
2011 Dec. 16 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 2022 2017 Done
2011 Dec. 14 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 270 269 Done
2011 Dec. 13 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 524 522 Done
2011 Dec. 11 Hidehiko Akazawa 295 295 Done
2011 Dec. 10 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1104 1103 Done
2011 Dec. 9 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 111 111 Done
2011 Dec. 5 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 109 109 Done
2011 Dec. 4 Tsutomu Fujiwara 22 22 Done
2011 Nov. 26 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 750 749 Done
2011 Nov. 26 Tsutomu Fujiwara 56 56 Done
2011 Nov. 25 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1207 1205 Done
2011 Nov. 24 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1694 1691 Done
2011 Nov. 23 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 870 870 Done
2011 Nov. 21 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1194 1192 Done
2011 Nov. 20 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 586 586 Done
2011 Nov. 18 Tsutomu Fujiwara 25 25 Done
2011 Nov. 17 Hidehiko Akazawa 20 20 Done
2011 Nov. 16 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 604 604 Done
2011 Nov. 15 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1561 1559 Done
2011 Nov. 14 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1121 1118 Done
2011 Nov. 13 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1219 1217 Done
2011 Nov. 13 Tsutomu Fujiwara 98 98 Done
2011 Nov. 11 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 124 123 Done
2011 Nov. 8 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 264 264 Done
2011 Nov. 7 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 114 113 Done
2011 Nov. 4 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 105 105 Done
2011 Oct. 31 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 291 291 Done
2011 Oct. 27 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 640 640 Done
2011 Oct. 26 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 359 359 Done
2011 Oct. 20 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 513 513 Done
2011 Oct. 19 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 40 40 Done
2011 Oct. 18 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 770 770 Done
2011 Oct. 16 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 105 105 Done
2011 Oct. 14 Tsutomu Fujiwara 65 65 Done
2011 Oct. 4 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 387 386 Done
2011 Oct. 2 Tsutomu Fujiwara 9 9 Done
2011 Sept. 29 Tsutomu Fujiwara 14 14 Done
2011 Sept. 27 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 637 636 Done
2011 Sept. 25 Tsutomu Fujiwara 25 25 Done
2011 Sept. 23 Tsutomu Fujiwara 29 28 Done
2011 Sept. 23 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 822 821 Done
2011 Sept. 22 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 945 943 Done
2011 Sept. 16 Tsutomu Fujiwara 83 83 Done
2011 Sept. 14 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 416 415 Done
2011 Sept. 11 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 284 283 Done
2011 Sept. 10 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 280 280 Done
2011 Sept. 8 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 123 123 Done
2011 Sept. 7 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 330 329 Done
2011 Sept. 6 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 370 369 Done
2011 Sept. 5 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 247 247 Done
2011 Aug. 3 Masaru Mukai 4 4 Done
2011 Apr. 18 Tsutomu Fujiwara 20 20 Done
2011 Apr. 12 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 445 445 Done
2011 Apr. 12 Hidehiko Akazawa 20 20 Done
2011 Apr. 10 Hidehiko Akazawa 293 291 Done
2011 Apr. 10 Tsutomu Fujiwara 16 16 Done
2011 Apr. 9 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 270 270 Done
2011 Apr. 9 Hidehiko Akazawa 371 370 Done
2011 Apr. 9 Masayuki Suzuki 8 8 Done
2011 Apr. 7 Tsutomu Fujiwara 64 63 Done
2011 Apr. 5 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 701 701 Done
2011 Apr. 1 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 214 214 Done
2011 Mar. 31 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 210 210 Done
2011 Mar. 23 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 230 230 Done
2011 Mar. 22 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 220 220 Done
2011 Mar. 12 Tsutomu Fujiwara 45 45 Done
2011 Mar. 10 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 608 607 Done
2011 Mar. 9 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 79 79 Done
2011 Mar. 4 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 270 269 Done
2011 Feb. 26 Tsutomu Fujiwara 118 118 Done
2011 Feb. 25 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 541 540 Done
2011 Feb. 24 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 110 110 Done
2011 Feb. 22 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 626 625 Done
2011 Feb. 21 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 395 395 Done
2011 Feb. 20 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 319 319 Done
2011 Feb. 4 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 320 320 Done
2011 Feb. 3 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 366 365 Done
2011 Feb. 1 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 292 292 Done
2011 Jan. 31 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 115 115 Done
2011 Jan. 30 Tsutomu Fujiwara 58 58 Done
2011 Jan. 30 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 390 390 Done
2011 Jan. 26 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 250 250 Done
2011 Jan. 25 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 202 202 Done
2011 Jan. 24 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 396 396 Done
2011 Jan. 22 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 160 160 Done
2011 Jan. 19 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 195 194 Done
2011 Jan. 16 Tsutomu Fujiwara 108 108 Done
2011 Jan. 15 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 654 654 Done
2011 Jan. 13 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 390 389 Done
2011 Jan. 10 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 553 552 Done
2011 Jan. 10 Masayuki Suzuki 8 8 Done
2011 Jan. 9 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 5 5 Done
2011 Jan. 8 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 312 312 Done
2011 Jan. 6 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 152 152 Done
2010 Dec. 26 Tsutomu Fujiwara 54 54 Done
2010 Dec. 6 Tsutomu Fujiwara 81 81 Done
2010 Dec. 1 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 417 416 Done
2010 Nov. 29 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 666 665 Done
2010 Nov. 28 Tsutomu Fujiwara 62 62 Done
2010 Nov. 28 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 720 720 Done
2010 Nov. 27 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 40 40 Done
2010 Nov. 26 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 444 444 Done
2010 Nov. 24 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 745 745 Done
2010 Nov. 23 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 500 500 Done
2010 Nov. 21 Tsutomu Fujiwara 60 60 Done
2010 Nov. 20 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 275 275 Done
2010 Nov. 17 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 772 769 Done
2010 Nov. 15 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 235 234 Done
2010 Nov. 13 Tsutomu Fujiwara 82 82 Done
2010 Nov. 12 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 520 520 Done
2010 Nov. 11 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 200 200 Done
2010 Nov. 10 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 548 548 Done
2010 Nov. 5 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 106 105 Done
2010 Nov. 4 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 355 354 Done
2010 Nov. 3 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 812 810 Done
2010 Nov. 1 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 708 708 Done
2010 Oct. 26 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 776 776 Done
2010 Oct. 23 Masayuki Suzuki 8 8 Done
2010 Oct. 20 Tsutomu Fujiwara 45 45 Done
2010 Oct. 17 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 320 320 Done
2010 Oct. 16 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 299 299 Done
2010 Oct. 15 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 240 240 Done
2010 Oct. 12 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 80 80 Done
2010 Oct. 12 Hidehiko Akazawa 315 314 Done
2010 Oct. 11 Tsutomu Fujiwara 24 24 Done
2010 Oct. 11 Masayuki Suzuki 8 8 Done
2010 Oct. 10 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 495 493 Done
2010 Oct. 10 Masayuki Suzuki 3 3 Done
2010 Oct. 9 Tsutomu Fujiwara 48 48 Done
2010 Oct. 6 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 300 300 Done
2010 Oct. 5 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 708 705 Done
2010 Oct. 4 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 777 776 Done
2010 Oct. 1 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 645 640 Done
2010 Sept. 28 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 483 480 Done
2010 Sept. 25 Tsutomu Fujiwara 7 7 Done
2010 Sept. 24 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 270 270 Done
2010 Sept. 21 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 150 150 Done
2010 Sept. 18 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 401 398 Done
2010 Sept. 16 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 475 474 Done
2010 Sept. 14 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 160 160 Done
2010 Sept. 13 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 65 65 Done
2010 Apr. 8 Tsutomu Fujiwara 7 7 Done
2010 Jan. 3 Tsutomu Fujiwara 12 12 Done
2009 Dec. 12 Tsutomu Fujiwara 21 21 Done
2009 Nov. 29 Tsutomu Fujiwara 12 12 Done
2009 Nov. 15 Tsutomu Fujiwara 10 10 Done
2009 July 12 Tsutomu Fujiwara 4 4 Done
2009 Apr. 19 Tsutomu Fujiwara 23 23 Done
2009 Mar. 1 Tsutomu Fujiwara 13 13 Done
2009 Feb. 1 Tsutomu Fujiwara 11 11 Done
2009 Jan. 29 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 275 275 Done
2009 Jan. 28 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 360 360 Done
2009 Jan. 20 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 329 329 Done
2009 Jan. 16 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 360 360 Done
2009 Jan. 5 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 357 357 Done
2009 Jan. 3 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 149 149 Done
2009 Jan. 3 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 488 487 Done
2008 Dec. 18 Tsutomu Fujiwara 4 4 Done
2008 Dec. 16 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 500 500 Done
2008 Dec. 8 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 540 540 Done
2008 Dec. 2 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 270 270 Done
2008 Nov. 30 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 100 100 Done
2008 Nov. 21 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 480 480 Done
2008 Nov. 20 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 600 599 Done
2008 Nov. 19 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 360 360 Done
2008 Nov. 14 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 250 250 Done
2008 Nov. 12 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 385 384 Done
2008 Oct. 29 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 325 325 Done
2008 Oct. 22 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 70 70 Done
2008 Oct. 21 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 432 432 Done
2008 Oct. 21 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 55 55 Done
2008 Oct. 19 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 239 239 Done
2008 Oct. 19 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 240 240 Done
2008 Oct. 16 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 494 493 Done
2008 Oct. 12 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 350 350 Done
2008 Oct. 10 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 220 220 Done
2008 Oct. 9 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 360 359 Done
2008 Oct. 3 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 300 299 Done
2008 Oct. 2 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 540 540 Done
2008 Sept. 23 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 189 187 Done
2008 Sept. 11 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 135 135 Done
2008 Sept. 11 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 450 449 Done
2008 Sept. 11 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 655 655 Done
2008 Sept. 8 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 110 110 Done
2008 Sept. 1 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 55 55 Done
2008 Aug. 25 Jean Francois Coliac 4 4 Done
2008 Aug. 25 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 418 418 Done
2008 Aug. 22 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 260 260 Done
2008 Aug. 21 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 235 235 Done
2008 Aug. 11 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 445 445 Done
2008 Aug. 10 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 340 340 Done
2008 Aug. 5 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 300 299 Done
2008 Aug. 1 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 330 329 Done
2008 July 31 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 420 419 Done
2008 July 30 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 325 324 Done
2008 July 29 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 525 525 Done
2008 July 28 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 375 375 Done
2008 July 26 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 525 525 Done
2008 July 25 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 540 540 Done
2008 July 21 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 150 150 Done
2008 July 21 Yasukazu Ikari 2 2 Done
2008 July 13 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 10 10 Done
2008 July 12 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 330 328 Done
2008 July 11 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 340 340 Done
2008 July 10 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 385 384 Done
2008 July 9 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 490 489 Done
2008 July 8 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 347 347 Done
2008 July 6 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 205 204 Done
2008 July 4 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 437 434 Done
2008 July 1 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 475 474 Done
2008 June 24 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 370 370 Done
2008 June 23 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 265 265 Done
2008 June 17 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 480 480 Done
2008 June 14 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 195 195 Done
2008 June 13 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 645 644 Done
2008 June 8 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 500 500 Done
2008 June 3 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima Not Yet
2008 June 1 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 150 150 Done
2008 May 27 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 455 453 Done
2008 May 26 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 180 180 Done
2008 May 21 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 438 436 Done
2008 May 15 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 445 443 Done
2008 May 14 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 428 428 Done
2008 May 8 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 245 244 Done
2008 Apr. 26 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 146 146 Done
2008 Apr. 25 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 530 530 Done
2008 Apr. 24 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1327 1327 Done
2008 Apr. 23 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 280 280 Done
2008 Apr. 22 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 630 630 Done
2008 Apr. 16 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 225 225 Done
2008 Apr. 16 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 645 645 Done
2008 Apr. 14 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima Not Yet
2008 Apr. 13 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 370 368 Done
2008 Apr. 13 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 450 450 Done
2008 Apr. 11 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 80 80 Done
2008 Apr. 10 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 650 650 Done
2008 Apr. 8 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 295 295 Done
2008 Apr. 6 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 675 675 Done
2008 Apr. 5 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 140 140 Done
2008 Apr. 5 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 629 628 Done
2008 Apr. 4 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 600 600 Done
2008 Apr. 4 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 492 492 Done
2008 Mar. 29 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 600 600 Done
2008 Mar. 27 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 563 563 Done
2008 Mar. 27 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 539 539 Done
2008 Mar. 25 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 450 450 Done
2008 Mar. 23 Ken-ichi Kadota 3 3 Done
2008 Mar. 21 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 2785 2783 Done
2008 Mar. 21 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 125 125 Done
2008 Mar. 20 Jean Francois Coliac 6 6 Done
2008 Mar. 17 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 334 334 Done
2008 Mar. 11 Akira Takao 3 3 Done
2008 Mar. 3 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 2062 2057 Done
2008 Feb. 26 Ken-ichi Kadota 28 28 Done
2008 Feb. 22 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 875 871 Done
2008 Feb. 18 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 2539 2536 Done
2008 Jan. 31 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 2818 2815 Done
2008 Jan. 21 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1729 1728 Done
2008 Jan. 18 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 2937 2926 Done
2008 Jan. 15 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1450 1445 Done
2007 Nov. 19 Jean Francois Coliac 1 1 Done
2007 Oct. 30 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 822 819 Done
2007 Oct. 27 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 102 102 Done
2007 Oct. 22 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1022 1021 Done
2007 Oct. 16 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 2406 2401 Done
2007 Sept. 24 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1556 1554 Done
2007 Sept. 18 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 4240 4217 Done
2007 Sept. 10 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 2377 2364 Done
2007 Sept. 5 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1792 1784 Done
2007 July 23 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 5392 5355 Done
2007 July 2 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima Not Yet
2007 June 25 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima Not Yet
2007 June 11 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima Not Yet
2007 May 30 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima Not Yet
2007 May 28 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima Not Yet
2007 May 7 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1229 1216 Done
2007 May 4 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 1349 1348 Done
2007 Apr. 23 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 518 518 Done
2007 Apr. 7 Akira Takao 3816 3737 Done
2007 Apr. 5 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 327 326 Done
2007 Mar. 26 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 894 894 Done
2007 Mar. 12 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 724 724 Done
2007 Mar. 4 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 716 716 Done
2007 Feb. 27 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 266 266 Done
2007 Feb. 7 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 208 208 Done
2007 Jan. 29 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 90 90 Done
2007 Jan. 26 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 71 71 Done
2007 Jan. 15 Nobuo Ohkura and Youichirou Nakashima 138 138 Done
2005 Nov. 17 Ken-ichi Kadota 65 65 Done
2005 Nov. 15 Martin Nicholson 40 40 Done
2004 Dec. 18 Nobuo Ohkura 304 304 Done
2004 Dec. 4 Nobuo Ohkura 122 122 Done
2004 Nov. 30 Nobuo Ohkura 117 117 Done
2004 Nov. 30 Nobuo Ohkura 431 431 Done
2004 Nov. 30 Nobuo Ohkura 360 360 Done
2004 Nov. 29 Nobuo Ohkura 359 359 Done
2004 Nov. 26 Nobuo Ohkura 353 353 Done
2004 Nov. 25 Nobuo Ohkura 413 413 Done
2004 Nov. 24 Nobuo Ohkura 346 345 Done
2004 Nov. 22 Nobuo Ohkura 202 202 Done
2004 Nov. 16 Nobuo Ohkura 402 402 Done
2004 Nov. 15 Nobuo Ohkura 212 210 Done
2004 Nov. 13 Nobuo Ohkura 222 222 Done
2004 Nov. 11 Nobuo Ohkura 214 214 Done
2004 Nov. 10 Nobuo Ohkura 205 205 Done
2004 Nov. 8 Nobuo Ohkura 344 343 Done
2004 Nov. 6 Nobuo Ohkura 212 212 Done
2004 Nov. 6 Nobuo Ohkura 100 100 Done
2004 Nov. 6 Nobuo Ohkura 185 185 Done
2004 Nov. 5 Nobuo Ohkura 215 215 Done
2004 Nov. 4 Nobuo Ohkura 198 196 Done
2004 Nov. 2 Nobuo Ohkura 337 337 Done
2004 Oct. 27 Nobuo Ohkura 652 651 Done
2004 Oct. 23 Nobuo Ohkura 145 145 Done
2004 Oct. 22 Nobuo Ohkura 429 429 Done
2004 Oct. 16 Nobuo Ohkura 130 130 Done
2004 Oct. 12 Nobuo Ohkura 96 96 Done
2004 Oct. 8 Nobuo Ohkura 180 180 Done
2004 Oct. 7 Nobuo Ohkura 88 88 Done
2004 Sept. 28 Nobuo Ohkura 100 100 Done
2004 Feb. 4 Tomoyuki Itou 44 41 Done
2004 Feb. 4 Nobuo Ohkura 353 353 Done
2004 Feb. 3 Tomoyuki Itou 44 44 Done
2004 Feb. 3 Nobuo Ohkura 401 400 Done
2004 Jan. 31 Tomoyuki Itou 44 37 Done
2004 Jan. 30 Tomoyuki Itou 46 43 Done
2004 Jan. 29 Tomoyuki Itou 38 35 Done
2004 Jan. 28 Tomoyuki Itou 40 32 Done
2004 Jan. 27 Tomoyuki Itou 48 47 Done
2004 Jan. 25 Tomoyuki Itou 48 48 Done
2004 Jan. 24 Tomoyuki Itou 42 41 Done
2004 Jan. 23 Tomoyuki Itou 48 42 Done
2004 Jan. 22 Tomoyuki Itou 46 43 Done
2004 Jan. 21 Tomoyuki Itou 44 43 Done
2004 Jan. 19 Tomoyuki Itou 48 46 Done
2004 Jan. 17 Tomoyuki Itou 48 44 Done
2004 Jan. 15 Tomoyuki Itou 46 37 Done
2004 Jan. 14 Tomoyuki Itou 46 45 Done
2004 Jan. 13 Tomoyuki Itou 44 42 Done
2004 Jan. 13 Nobuo Ohkura 652 649 Done
2004 Jan. 8 Tomoyuki Itou 48 45 Done
2004 Jan. 8 Nobuo Ohkura 278 278 Done
2004 Jan. 7 Tomoyuki Itou 38 37 Done
2004 Jan. 5 Tomoyuki Itou 34 31 Done
2004 Jan. 4 Tomoyuki Itou 44 41 Done
2004 Jan. 4 Nobuo Ohkura 565 565 Done
2004 Jan. 3 Tomoyuki Itou 42 39 Done
2004 Jan. 1 Tomoyuki Itou 24 24 Done
2004 Jan. 1 Nobuo Ohkura 1015 1013 Done
2003 Dec. 31 Tomoyuki Itou 28 21 Done
2003 Dec. 30 Tomoyuki Itou 12 12 Done
2003 Dec. 29 Tomoyuki Itou 28 26 Done
2003 Dec. 28 Tomoyuki Itou 48 46 Done
2003 Dec. 27 Tomoyuki Itou 38 35 Done
2003 Dec. 26 Tomoyuki Itou 40 40 Done
2003 Dec. 24 Tomoyuki Itou 48 44 Done
2003 Dec. 23 Tomoyuki Itou 52 47 Done
2003 Dec. 22 Tomoyuki Itou 36 33 Done
2003 Dec. 21 Tomoyuki Itou 52 40 Done
2003 Dec. 20 Tomoyuki Itou 48 46 Done
2003 Dec. 19 Tomoyuki Itou 46 43 Done
2003 Dec. 18 Tomoyuki Itou 32 27 Done
2003 Dec. 17 Tomoyuki Itou 40 33 Done
2003 Dec. 15 Tomoyuki Itou 45 44 Done
2003 Dec. 15 Nobuo Ohkura 1056 1046 Done
2003 Dec. 14 Tomoyuki Itou 48 47 Done
2003 Dec. 14 Nobuo Ohkura 1094 1091 Done
2003 Dec. 13 Tomoyuki Itou 40 35 Done
2003 Dec. 10 Tomoyuki Itou 22 20 Done
2003 Dec. 9 Tomoyuki Itou 20 18 Done
2003 Dec. 8 Tomoyuki Itou 24 21 Done
2003 Dec. 8 Nobuo Ohkura 1236 1234 Done
2003 Dec. 6 Tomoyuki Itou 16 14 Done
2003 Dec. 4 Tomoyuki Itou 38 35 Done
2003 Dec. 3 Tomoyuki Itou 48 42 Done
2003 Dec. 2 Tomoyuki Itou 36 32 Done
2003 Nov. 30 Tomoyuki Itou 34 26 Done
2003 Nov. 26 Tomoyuki Itou 12 11 Done
2003 Nov. 25 Tomoyuki Itou 44 44 Done
2003 Nov. 23 Tomoyuki Itou 44 44 Done
2003 Nov. 22 Tomoyuki Itou 40 40 Done
2003 Nov. 21 Tomoyuki Itou 16 15 Done
2003 Nov. 17 Tomoyuki Itou 48 47 Done
2003 Nov. 16 Tomoyuki Itou 48 47 Done
2003 Nov. 14 Tomoyuki Itou 24 19 Done
2003 Nov. 13 Tomoyuki Itou 48 44 Done
2003 Nov. 12 Nobuo Ohkura 1208 1202 Done
2003 Nov. 10 Nobuo Ohkura 597 597 Done
2003 Nov. 7 Tomoyuki Itou 42 34 Done
2003 Nov. 6 Tomoyuki Itou 16 13 Done
2003 Nov. 6 Nobuo Ohkura 1215 1209 Done
2003 Nov. 4 Tomoyuki Itou 48 42 Done
2003 Nov. 4 Nobuo Ohkura 579 579 Done
2003 Oct. 30 Tomoyuki Itou 48 47 Done
2003 Oct. 29 Tomoyuki Itou 44 44 Done
2003 Oct. 28 Tomoyuki Itou 36 36 Done
2003 Oct. 27 Tomoyuki Itou 44 39 Done
2003 Oct. 26 Tomoyuki Itou 36 31 Done
2003 Oct. 25 Tomoyuki Itou 44 42 Done
2003 Oct. 24 Ken'ichi Torii 478 478 Done
2003 Oct. 24 Tomoyuki Itou 44 44 Done
2003 Oct. 23 Tomoyuki Itou 36 36 Done
2003 Oct. 22 Tomoyuki Itou 32 32 Done
2003 Oct. 19 Tomoyuki Itou 44 44 Done
2003 Oct. 18 Tomoyuki Itou 40 39 Done
2003 Oct. 17 Tomoyuki Itou 40 40 Done
2003 Oct. 16 Tomoyuki Itou 32 32 Done
2003 Oct. 15 Tomoyuki Itou 36 36 Done
2003 Oct. 14 Tomoyuki Itou 20 20 Done
2003 Oct. 9 Tomoyuki Itou 32 28 Done
2003 Oct. 8 Tomoyuki Itou 42 40 Done
2003 Oct. 5 Nobuo Ohkura 779 775 Done
2003 Oct. 4 Tomoyuki Itou 32 31 Done
2003 Oct. 3 Tomoyuki Itou 20 15 Done
2003 Oct. 1 Tomoyuki Itou 16 16 Done
2003 Sept. 30 Tomoyuki Itou 40 32 Done
2003 Sept. 30 Ken'ichi Torii 16 16 Done
2003 Sept. 29 Nobuo Ohkura 452 450 Done
2003 Sept. 29 Tomoyuki Itou 40 36 Done
2003 Sept. 28 Tomoyuki Itou 40 32 Done
2003 Sept. 26 Tomoyuki Itou 40 40 Done
2003 Sept. 25 Tomoyuki Itou 9 5 Done
2003 Sept. 22 Tomoyuki Itou 36 32 Done
2003 Sept. 21 Tomoyuki Itou 44 41 Done
2003 Sept. 18 Tomoyuki Itou 24 23 Done
2003 Sept. 15 Tomoyuki Itou 24 22 Done
2003 Sept. 14 Tomoyuki Itou 32 26 Done
2003 Sept. 13 Tomoyuki Itou 34 26 Done
2003 Sept. 7 Tomoyuki Itou 32 27 Done
2003 Sept. 5 Tomoyuki Itou 30 21 Done
2003 Sept. 4 Tomoyuki Itou 34 30 Done
2003 Sept. 3 Tomoyuki Itou 18 12 Done
2003 Sept. 2 Tomoyuki Itou 30 28 Done
2003 Sept. 1 Tomoyuki Itou 32 30 Done
2003 July 25 Tomoyuki Itou 32 30 Done
2003 June 2 Tomoyuki Itou 28 26 Done
2003 June 1 Tomoyuki Itou 32 31 Done
2003 May 2 Ken-ichi Kadota 4 4 Done
2003 Apr. 25 Ken-ichi Kadota 26 26 Done
2003 Apr. 22 Ken-ichi Kadota 50 49 Done
2003 Apr. 13 Ken-ichi Kadota 78 78 Done
2003 Jan. 23 Yusuke Ezaki 2 2 Done
2002 Dec. 12 Nobuo Ohkura 652 649 Done
2002 Nov. 30 Ken-ichi Kadota 54 54 Done
2002 Nov. 8 Yasuo Sano 6 6 Done
2002 Nov. 1 Yasuo Sano 176 176 Done
2002 Oct. 30 Toshikazu Muramatsu 19 19 Done
2002 Oct. 27 Toshikazu Muramatsu 19 19 Done
2002 July 13 Yasuo Sano 1061 1061 Done
2002 May 7 Nobuo Ohkura 1235 1235 Done
2002 Apr. 30 Nobuo Ohkura 4515 4445 Done
2002 Mar. 22 Toshikazu Muramatsu 23 23 Done
2002 Jan. 30 Nobuo Ohkura 3147 3028 Done
2002 Jan. 29 Nobuo Ohkura 410 410 Done
2002 Jan. 28 Nobuo Ohkura 4448 4443 Done
2002 Jan. 25 Nobuo Ohkura 3703 3657 Done
2002 Jan. 23 Nobuo Ohkura 3356 3329 Done
2002 Jan. 11 Nobuo Ohkura 5190 5164 Done
2002 Jan. 8 Yusuke Ezaki 561 0 Not Yet
2002 Jan. 8 Kenzo Kinugasa 18 18 Done
2002 Jan. 5 Nobuo Ohkura 6267 6204 Done
2001 Dec. 25 Ken'ichi Torii 3227 0 Not Yet
2001 Dec. 21 Ken'ichi Torii 936 931 Done
2001 Dec. 17 Nobuo Ohkura 375 375 Done
2001 Dec. 3 Nobuo Ohkura 1389 1374 Done
2001 Nov. 10 Ken'ichi Torii 660 0 Not Yet
2001 Nov. 5 Nobuo Ohkura 2123 2120 Done
2001 Nov. 2 Nobuo Ohkura 560 555 Done
2001 Nov. 1 Nobuo Ohkura 280 280 Done
2001 Oct. 30 Nobuo Ohkura 560 559 Done
2001 Oct. 29 Nobuo Ohkura 525 525 Done
2001 Oct. 27 Nobuo Ohkura 553 553 Done
2001 Oct. 26 Nobuo Ohkura 560 557 Done
2001 Oct. 25 Nobuo Ohkura 560 560 Done
2001 Oct. 24 Nobuo Ohkura 500 500 Done
2001 Oct. 22 Nobuo Ohkura 841 841 Done
2001 Oct. 20 Nobuo Ohkura 520 519 Done
2001 Oct. 15 Ken-ichi Kadota 4 4 Done
2001 Oct. 13 Akira Takao 30 30 Done
2001 Oct. 10 Yusuke Ezaki 3 3 Done
2001 Aug. 31 Yusuke Ezaki 430 0 Not Yet
2001 Aug. 28 Nobuo Ohkura 2752 2699 Done
2001 Aug. 2 Masayuki Suzuki 468 0 Not Yet
2001 June 19 Ken-ichi Kadota 2704 2522 Done
2001 June 19 Fred Velthuis 1 1 Done
2001 May 29 Masayuki Suzuki 1 1 Done
2001 May 29 Ken-ichi Kadota 13 13 Done
2001 May 20 Kyoto University Team 2997 1113 Done
2001 May 17 Kyoto University Team 3793 3616 Done
2001 May 16 Kyoto University Team 3843 3308 Done
2001 May 13 Kyoto University Team 2602 2131 Done
2001 May 12 Kyoto University Team 2997 2990 Done
2001 May 9 Kyoto University Team 3725 2406 Done
2001 May 3 Kyoto University Team 1053 270 Done
2001 Apr. 25 Kyoto University Team 4521 2453 Done
2001 Apr. 23 Kyoto University Team 3003 1295 Done
2001 Apr. 22 Kyoto University Team 4561 4526 Done
2001 Apr. 20 Kyoto University Team 1998 1113 Done
2001 Apr. 19 Kyoto University Team 4569 3897 Done
2001 Apr. 17 Kyoto University Team 999 231 Done
2001 Apr. 16 Kyoto University Team 3996 3270 Done
2001 Apr. 15 Kyoto University Team 4306 3744 Done
2001 Apr. 12 Kyoto University Team 3948 1726 Done
2001 Apr. 10 Kyoto University Team 4110 3119 Done
2001 Apr. 5 Kyoto University Team 3996 3388 Done
2001 Apr. 4 Kyoto University Team 5254 5068 Done
2001 Apr. 3 Kyoto University Team 3511 2466 Done
2001 Apr. 2 Kyoto University Team 3996 3353 Done
2001 Apr. 1 Kyoto University Team 5503 4905 Done
2001 Mar. 31 Kyoto University Team 4443 2114 Done
2001 Mar. 29 Kyoto University Team 3858 838 Done
2001 Mar. 26 Kyoto University Team 4995 2485 Done
2001 Mar. 21 Kyoto University Team 5688 1261 Done
2001 Mar. 21 Nobuo Ohkura 288 288 Done
2001 Mar. 20 Kyoto University Team 5833 1609 Done
2001 Mar. 13 Kyoto University Team 5967 2009 Done
2001 Mar. 12 Kyoto University Team 410 288 Done
2001 Mar. 11 Kyoto University Team 5551 1965 Done
2001 Mar. 10 Ken'ichi Torii 1537 0 Not Yet
2001 Mar. 8 Nobuo Ohkura 1588 1496 Done
2001 Mar. 5 Kyoto University Team 3807 1338 Done
2001 Mar. 3 Nobuo Ohkura 1561 1559 Done
2001 Mar. 2 Kyoto University Team 5981 3635 Done
2001 Mar. 1 Kyoto University Team 999 27 Done
2001 Feb. 27 Kyoto University Team 3259 1561 Done
2001 Feb. 26 Kyoto University Team 3680 2879 Done
2001 Feb. 13 Nobuo Ohkura 1882 1874 Done
2001 Feb. 6 Nobuo Ohkura 564 563 Done
2001 Feb. 1 Nobuo Ohkura 588 587 Done
2001 Jan. 31 Nobuo Ohkura 1318 1312 Done
2001 Jan. 29 Nobuo Ohkura 966 962 Done
2001 Jan. 27 Nobuo Ohkura 783 779 Done
2001 Jan. 26 Nobuo Ohkura 508 508 Done
2001 Jan. 25 Nobuo Ohkura 925 923 Done
2001 Jan. 24 Nobuo Ohkura 1123 1122 Done
2001 Jan. 22 Nobuo Ohkura 470 470 Done
2001 Jan. 20 Nobuo Ohkura 463 463 Done
2001 Jan. 18 Yasukazu Ikari 2712 0 Not Yet
2001 Jan. 18 Ken'ichi Torii 1171 0 Not Yet
2001 Jan. 18 Nobuo Ohkura 257 257 Done
2001 Jan. 17 Nobuo Ohkura 532 532 Done
2001 Jan. 8 Ken'ichi Torii 1975 1968 Done
2000 Dec. 22 Ken-ichi Kadota 998 851 Done
2000 Dec. 8 Kenji Kawakami 3213 3171 Done
2000 Nov. 11 Nobuo Ohkura 508 508 Done
2000 Nov. 8 Yusuke Ezaki 179 178 Done
2000 Oct. 26 Nobuo Ohkura 269 269 Done
2000 Oct. 25 Nobuo Ohkura 211 208 Done
2000 Oct. 23 Nobuo Ohkura 251 246 Done
2000 Oct. 21 Nobuo Ohkura 243 237 Done
2000 Oct. 11 Ken'ichi Torii 1231 1225 Done
2000 Oct. 6 Ken'ichi Torii 640 637 Done
2000 Sept. 30 Nobuo Ohkura 274 270 Done
2000 Sept. 27 Nobuo Ohkura 246 238 Done
2000 Sept. 26 Nobuo Ohkura 234 228 Done
2000 Sept. 25 Nobuo Ohkura 214 204 Done
2000 Sept. 25 Ken'ichi Torii 143 143 Done
2000 Sept. 18 Nobuo Ohkura 305 303 Done
2000 Sept. 14 Nobuo Ohkura 276 270 Done
2000 Sept. 11 Nobuo Ohkura 500 492 Done
2000 Sept. 9 Nobuo Ohkura 271 271 Done
2000 Sept. 8 Nobuo Ohkura 240 240 Done
2000 Aug. 23 Nobuo Ohkura 108 108 Done
2000 Aug. 21 Nobuo Ohkura 245 245 Done
2000 Aug. 17 Nobuo Ohkura 220 218 Done
2000 Aug. 16 Ken-ichi Kadota 450 402 Done
2000 Aug. 15 Nobuo Ohkura 98 98 Done
2000 Aug. 2 Nobuo Ohkura 101 101 Done
2000 July 31 Nobuo Ohkura 197 196 Done
2000 July 27 Nobuo Ohkura 118 118 Done
2000 July 14 Nobuo Ohkura 100 99 Done
2000 July 13 Ken'ichi Torii 1 1 Done
2000 July 6 Nobuo Ohkura 101 101 Done
2000 July 5 Nobuo Ohkura 113 113 Done
2000 June 30 Masayuki Suzuki 1068 765 Done
2000 June 23 Nobuo Ohkura 118 118 Done
2000 June 16 Nobuo Ohkura 100 100 Done
2000 June 11 Nobuo Ohkura 255 254 Done
2000 June 4 Ken-ichi Kadota 529 452 Done
2000 May 28 Nobuo Ohkura 200 199 Done
2000 May 24 Nobuo Ohkura 119 119 Done
2000 May 19 Nobuo Ohkura 139 139 Done
2000 May 17 Nobuo Ohkura 141 134 Done
2000 May 12 Nobuo Ohkura 481 458 Done
2000 May 10 Yasukazu Ikari 1357 0 Not Yet
2000 May 4 Nobuo Ohkura 331 331 Done
2000 Apr. 21 Nobuo Ohkura 430 427 Done
2000 Apr. 13 Ken-ichi Kadota 68 68 Done
2000 Apr. 10 Nobuo Ohkura 200 200 Done
2000 Apr. 7 Yasukazu Ikari 4608 3882 Done
2000 Apr. 6 Yasukazu Ikari 3477 3130 Done
2000 Mar. 27 Nobuo Ohkura 280 280 Done
2000 Mar. 13 Nobuo Ohkura 487 481 Done
1999 Apr. 28 Arne A. Henden 1 1 Done
1999 Apr. 3 Akimasa Nakamura 117 117 Done
1999 Feb. 9 Hideo Fukushima 9 9 Done
1998 Oct. 13 Seiichiro Kiyota 10 10 Done
1998 July 18 Toshikazu Muramatsu 42 38 Done
1998 June 30 Akimasa Nakamura 247 236 Done
1997 June 22 Akimasa Nakamura 61 60 Done
Until 2000 March Ken-ichi Kadota 9049 8970 Done

Copyright(C) MISAO Project (comet@aerith.net). All rights reserved.